Επιχείρηση απέστειλε: α) την χρήση 2012 έξι (6) εμβάσματα συνολικού ποσού ευρώ 18.000,00 και β) την χρήση 2013 τρία (3) εμβάσματα συνολικού ποσού ευρώ 10.500,00, ήτοι συνολικού ποσού ευρώ 28.500,00 , από τον ατομικό της λογαριασμό που τηρούσε στην…………. στον λογαριασμό Νο…………. της δικηγορικής εταιρείας στην Αγγλία, η οποία χειριζόταν σύμφωνα με την από 17.10.2018 βεβαίωσή της (επίσημα μεταφρασμένη), δικαστική υπόθεση του φιλικού της προσφεύγουσας προσώπου. Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου, τα ως άνω ποσά που ενέβασε η προσφεύγουσα στο εξωτερικό, αφορούσαν σε άτυπο δάνειο που χορήγησε η προσφεύγουσα σε φιλικό της πρόσωπο, το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας ότι «οι εν λόγω πιστώσεις, επί των οποίων επιβλήθηκε τέλος χαρτοσήμου, αφορούν επιστροφή ποσών προερχόμενα από ταμειακές διευκολύνσεις- δάνεια σε προσωπικούς φίλους και ως εκ τούτου, δεν υπόκειται υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου».«Επειδή, 1). Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται προφορικά ή δια τηλεφώνου, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, γιατί στις συμβάσεις αυτές λείπει το έγγραφο, προϋπόθεση απαραίτητη, για την επιβολή του τέλους χαρτοσήμου.2. Εξαιρετικά, οι ανωτέρω συμβάσεις θα υπαχθούν στα οικεία τέλη χαρτοσήμου: α. Εάν επακολουθήσει έγγραφη κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, ή β. Εάν περί των συμβάσεων αυτών εκδοθεί σχετική εξοφλητική απόδειξη, η οποία εξομοιώνεται με έγγραφο (άρθρα 13 παρ. 1β και 15 παρ. 1β Κ. Τ.Χ.)Επειδή, σύμφωνα με την Σ.τ.Ε 2047/1978, για την υπαγωγή των δανείων στο τέλος χαρτοσήμου απαιτείται η ύπαρξη έγγραφου ή εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών.Επειδή, σύμφωνα με τις Σ.τ.Ε 1514/1956 , Σ.τ.Ε 578/1957, σε περίπτωση μη σύνταξης εγγράφου κατά την σύσταση ή την εξόφληση του δανείου, δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, έστω και αν η παράλειψη αυτή έγινε σκόπιμα προς αποφυγή της καταβολής του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου.Επειδή προϋπόθεση για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. Στην περίπτωση αυτή, σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου θα υπαγόταν κατά ρητή διάταξη του νόμου (άρθ. 13 παρ. 1β Κ.Ν.Τ.Χ.) Οι συμβάσεις, που καταρτίζονται προφορικά ή δια τηλεφώνου, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου η εκδιδόμενη απόδειξη εξόφλησης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική προς τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει έγγραφο (Σ.τ.Ε 3914/1977), που εν προκειμένω δεν υφίσταται αφού δεν καταρτίστηκε εγγράφως σύμβαση δανείου, ούτε εκδόθηκε έγγραφη απόδειξη εξόφλησης, καθώς δεν αναφέρεται η ύπαρξή τους στην έκθεση ελέγχου.Επειδή η υπό εξέταση περίπτωση αφορά άτυπη σύμβαση μεταξύ ιδιωτών, δεν υφίσταται η προϋπόθεση για την υπαγωγή της σύμβασης αυτής σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 13 του Κ.Ν.Τ.Χ.. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας γίνονται δεκτοί. (Απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Αθήνας 1809/2019).